Üzletszabályzat

Alföld.NET Kft. - Webshop.Alföld.NET Webáruház

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.

Adószám: 25870484-2-04

Cégjegyzék szám:04-09-014030

Bankszámla: OTP 11733003-21441354

Telefon: 36(66)520-600 Fax: 36(66)520-609

Weblap: webshop.alfold.net 

e-mail: info@alfold.net

Nyitva: Hétfő-csütörtök: 08:30-16:30 Péntek: 08:30-15:00

 

A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az Alföld.NET Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes elektronikus piacterén, azaz a webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen online felületen keresztüli vásárlási feltételeket. Az Alföld.NET Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

 

1. A szerződés létrejötte

A webhop.alfold.net és webshop.tomtech.hu portálon működő gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató az alábbi linken érhető el:  LINK

Az Alföld.NET Kft. a megrendelésre vonatkozó összes adatok titkosított adatbázisban, harmadik fél számára nem elérhető módon tárolja. A rendszer működése érdekében a felhasználó számítógépén cookie-k kerülnek letárolásra,

A webáruházban történt megrendelés leadását követően a a webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely azonban nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a a webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu portálon végrehajtott megrendelést követően az Alföld.NET Kft. munkatársa által e-mailben vagy telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és a Alföld.NET Kft. között adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről, az áru személyes átvételekor, illetve postázásakor számla kerül kiállításra és iktatásra. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

2. Szállítási feltételek

A webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 1-2 munkanap, de legfeljebb 8 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket üzlethelységében átadja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a szállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet az Alföld.NET Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő az a webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu portálon megrendelt terméket átvette.

A Alföld.NET Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Jótállási jegyet.

3. Árak, fizetési mód és fizetés

A webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu elektronikus piacterén a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára is fel van tüntetve.

Az Alföld.NET Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

A webshop.alfold.net és webshop.tomtech.hu.hu portálon megrendelt termékeket személyesen, illetve futárszolgálattal történő postázással lehet átvenni.

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, az Alföld.NET. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék díját.

Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be az Alföld.NET. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

4. A jótállás (garancia), szavatosság

Az Alföld.NET Kft. a jótállás (garancia), szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.

Az Alföld.NET. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Alföld.NET semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Alföld.NET nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Alföld.NET. nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tártolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Alföld.NET. továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért

Az Alföld.NET. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A termék visszaszolgáltatása 

A Vevő az Alföld.NET-vel kötött szerződéstől, a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet értelmében 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Alföld.NET-hez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. (Nyitakozati minta itt érhető el). Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli. 

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Alföld.NET Kft. az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Alföld.NET. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Alföld.NET. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Amennyiben a terméket az Alföld.NETt. üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Alföld.NET Kft. a terméket (raktárkészlet függvényében)kicseréli.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

A vevő a termékkel a vagy az Alföld.NET. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:

Alföld.NET.

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.

Telefon: 66/520-600; Email.: info@alfold.net  

Az Alföld.NET. az írásbeli panaszt a beérkezést követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszoni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt az Alföld.NET Kft. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszvban megidokolni.

A pabaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Alföld.NET Kft. köteles öt évig megőrizni.

Az Alföld.NET Kft. az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, a nyitva tartási időben fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Alföld.NET Kft. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Alföld.NET.-vel való tárgyalások során nem rendeződnek, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre az ügyfél számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak a megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti folyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető tesület: A termék minőségével, biztonságosságával, és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerőződés megkötésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békés Megyei Békéltető Testület:
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: 66/324-976, 66/446-354
Email: bmkik@bmkik.hu 

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésnek bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvényekről szóló 1959. évi IV. törvénym valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.